Skip to main content Link Search Menu Expand Document (external link)

Est.social on üldotstarbeline kogukondliku sotsiaalmeedia server eelkõige eestikeelsele kasutajale. Siin on esindatud läbilõige meie ühiskonnast. Omavaheliste erinevuste ja neid väljendavate arutelude mahutamiseks ühte serverisse peame suutma erinevuste olemasoluga leppida. Selle juures aitavad meil oma tegevust paremini jälgida ja suunata ühiselt kokkulepitud suhtlusreeglid.

Üheskoos loome lugupidava ja mõistva keskkonna, kus kõik saavad oma erinevustest hoolimata vabalt suhelda:

Sisukord

Enamasti piisab omavahelise suhtlemise korraldamiseks elementaarsest viisakusest ja lugupidamisest, mida tasub endale alati meenutada. Erimeelsuste lahendamiseks pole sageli vaja muud, kui püüda teise poole seisukoht päriselt ära kuulata. Seejuures ei pea mõistmine tähendama nõustumist ja tasub arvestada, et mõned vaidlused jäävadki lahenduseta.

Serveri haldajad ja moderaatorid on leppinud kokku esialgsed reeglid, mis peavad aitama meil omavahelise suhtluse keerdkäikudes paremini orienteeruda. Reeglid ei väljenda tõde, vaid on praktiline abivahend selleks, et igaüks meist võiks tunda end siin turvaliselt ega peaks kartma halvakspanu väljendatud mõtete pärast.

Kahtluste ja küsimuste korral tasub alati suhelda moderaatoritega. Postituste raporteerimine ei ole pealekaebamine, vaid seda võib teha ka enesekontrolliks. Raporteerimine on tulemuslik, kui seda tehes tuua ära kõik küsimusi tekitavad postitused ja osutada võimalikult täpselt, mis nende juures häiris. Kui postitus võib rikkuda mõnda serveri reeglit, tuleks kindlasti sellele reeglile osutada. Moderaatoritel aitab see teha otsuseid, paremini mõista eri kasutajate vajadusi ning kujundada keskkonda, kus saame kõik end hästi tunda.

Seejuures ei esinda serveri haldajad ja moderaatorid ühtegi poliitilist seisukohta ega kildkonda. Moderaatorid lähtuvad oma tegevuses eelkõige serveri reeglitest ning hoiduvad andmast hinnanguid postituste sisule.

Lõpuks eeldab aga kogukondlik modereerimine siiski kõigi kasutajate ühist panust lugupidava ja mõistva suhtluskeskkonna kujundamisse. Kõige parem on, kui lahkarvamused suudetakse lahendada omavahelistes aruteludes ja moderaatorite sekkumine on minimaalne.

Kuigi moderaatorid püüavad teha omalt poolt kõik, et siinne suhtlus toimuks kõigile vastuvõetavas vormis, pole meie võimuses aidata inimesi isiklike väljakutsetega, mis võivad olla seotud Est.sociali, sotsiaalmeedia või Interneti kasutamisega üldiselt ja leida väljenduse siin keskkonnas.

Kui märkad siin kedagi, kes võiks vajada abi, siis soovitame pöörduda:

Kui kahtlustad, et on vaja viivitamatut sekkumist või abi seoses õigusrikkumisega, siis vaata altpoolt meie soovitusi.

Ent kui peame alati meeles käituda üksteise suhtes alati laitmatult, siis on vajadus moderaatorite jm väliste instantside sekkumise järele loodetavasti pigem vähene!

1. Ära solva, kiusa, alanda, doksi, jälita, spämmi ega tüüta reklaami või propagandaga!

Est.sociali eesmärk on päris inimeste omavaheline suhtlus. Seda reeglit on kõige lihtsam täita, kui oled inimlik ja arvestad teiste inimestega.

Ka pole siin toodud ammendav loetelu keelatud tegevustest, vaid pigem nimekiri netisuhtluses tüüpiliselt esilekerkivatest soovimatutest käitumismustritest, mis teatud piiri ületamise järel muutuvad häirivaks ja hakkavad inimestevahelist suhtlust pärssima. Kõige kindlam on ülepea vältida selliseid tegevusi, mis võiksid mahtuda nende nimetuste alla. Piir on aga kindlasti ületatud, kui sinu tegevus on kirjeldatav rohkem kui ühega neist kategooriatest.

Moderaatorid arvestavad selle reegli rikkumise tuvastamisel kasutaja motivatsiooni, st kui rikkumine paistab teadlik, sihipärane ja korduv, siis reageeritakse sellele kohe täie tõsidusega. Kui paistab usutav, et eksiti teadmatusest, hooletusest ja ei paista püsivat käitumismustrit, siis selgitatakse kasutajale tema eksimust ja vajadusel lisatakse süsteemi hoiatus.

Neid tegevusi ei ole võimalik ammendavalt defineerida, kuid baaskriteeriumiks hindamisel on sihipärasus, mille esinemine koos hoolimatuse või pahausksusega on kombinatsioon, mis päris kindlasti tagab moderaatorite kõrgendatud tähelepanu. Sarnase nimekirja soovimatust käitumisest netisuhtluses leiad koos selgitustega nt Wikimedia üldisest käitumisjuhisest.

Mõned selgitused

Doksimine on isikuandmete ilma loata kogumine ja avalikustamine sooviga seda isikut häirida või kahjustada, halvemal juhul kaasneb sellega ka üleskutse isiku vastu midagi ette võtta. Selline tegevus on siin keelatud, mh on keelatud pseudonüümi taga peituva isiku identiteedi paljastamine, kui ta pole seda ise oma profiilis või muul selgel viisil avaldanud.

Jälitamine on teise kasutaja postituste ja tegevuse vastu ülemäärase huvi üles näitamine, enamasti püsivalt kriitiliste vm viisil ühelaadsete ja silmatorkavate reaktsioonide näol, eriti kui üks pool on andnud märku, et ta ei soovi sellist tähelepanu. Tüüpiliselt leiab jälitamine aset ideoloogiliste oponentide puhul, kui püütakse neil sabas käies näidata, et nad kas eksivad, on moraalselt ebajärjekindlad vm muul viisil laiduväärsed. Vahel on selline jälitamine segatud imetluse või kiindumusega.

Reklaam ja propaganda on meie küllastunud inforuumi igapäevane osa. Ka siin ei ole keelatud kaubanduslikud teadaanded ega püüdlused eri maailmavaadete edendamiseks, kuid oluline on pidada silmas, et see ei muutuks tüütuks. Kui muutuvad sagedaseks postitused, mille peamine eesmärk on laiale sihtrühmale midagi reklaamida või propageerida, siis tuleks need märgistada sildiga, mis võimaldab kasutajatel filtri abil need oma infovoost eemaldada (nt #ad või #reklaam ja #pol, #politics ja #poliitika).

2. Ära ole rassistlik, seksistlik, homofoobne ega transfoobne!

Siia serverisse pole oodatud kodukootud spekulatsioonid rassismi, seksismi, homofoobia või transfoobia üle, sest need toimuvad enamasti inimeste arvelt, kes nende all reaalselt kannatavad.

Täiesti keelatud on rassistlike või seksistlike eelarvamuste ja homofoobsete või transfoobsete hoiakute väljendamine konkreetsete isikute suunal, sh eristamata tegelikke, ajaloolisi või kujuteldavaid isikuid.

Teoreetilised arutelud nende keeruliste ühiskondlike nähtuste üle ei ole keelatud, kuid see eeldab delikaatsust ja teadlikkust. Kui sa pole veendunud, et tead neist teemadest piisavalt ja suudad arutelu lugupidavalt juhtida, siis parem ära hakka proovima.

Selgitavad määratlused

Rassism on eelarvamus, et üksikisiku kirjeldamisel või suhtumise kujundamisel temasse on rahvus, päritolu või teatud välised tunnused tähenduslikud omadused.

Seksism on eelarvamus, et sugu või soorollid on üksikisiku kirjeldamisel või suhtumise kujundamisel temasse tähenduslikud omadused.

Homofoobia on umbusaldav või vaenulik hoiak homoseksuaalsuse kui sättumuse suhtes.

Transfoobia on umbusaldav või vaenulik hoiak soolise enesemääratluse suhtes, mis erineb eeldatavast sünnipärasest soost.

3. Ära õigusta vägivaldseid või äärmuslikke ideoloogiaid ega nende kuritegusid!

Tüüpilised näited vägivaldsetest ja äärmuslikest ideoloogiatest meie oludes on:

  • Natsionaalsotsialistlik Saksamaa koos natsismi kui selle režiimiga laias tähenduses seotud ideoloogia ning selle egiidi all korda saadetud inimsusevastaste kuritegudega, iseäranis holokaustiga;

  • Nõukogude Liit koos selle aluseks olnud leninistlik-stalinistliku ideoloogia, sellest lähtunud režiimi ja selle inimsusevastaste kuritegudega, iseäranis küüditamiste jm massirepressioonidega.

Samamoodi on keelatud õigustada Venemaa Föderatsiooni sõjategevust Ukrainas või selle režiimi poolt korda saadetud inimsusevastaseid kuritegusid.

4. Kasuta siin peamiselt eesti keelt, postitamisel määra võimalusel keel!

See server on loodud selleks, et teha eestikeelsetel kasutajatel võimalikult lihtsaks liituda Mastodoni sotsiaalvõrgustikuga ja katsetada selle mitmekesiseid võimalusi. Kuna serveri haldaja peab tagama sisu aktiivse modereerimise, on serveri peamise töökeelena määratletud eesti keel. See ei tähenda, et oleks keelatud postitused muus keeles või suhtlemine muukeelsete serverite kasutajatega, kuid tasub pidada silmas, et kui muukeelne suhtlus muutub peamiseks, siis võib olla targem kasutada selleks mõnda rahvusvahelist Mastodoni serverit.

Kui postitad Est.sociali serveris, siis määra postituse keel kindlasti ka juhul, kui postitad eesti keeles. Postituse vaikimisi keele saad määrata ka oma kasutaja muude eelistuste alt.

Postituste alternatiivsete keeltena on eelistatud Eestis enam levinud ja kasutatavad keeled nagu inglise, vene jt, mille modereerimine väikeses mahus pole kaelamurdev. Kui moderaatorid ei suuda keelebarjääri tõttu tagada raportitele reageerimist, võib see tähendada, et kasutajal tuleb kolida mõnda teise serverisse.

Lihtsalt tundmatus keeles postitamist ei peeta üldjuhul reeglite rikkumiseks, kuid moderaatorite tähelepanu võib juhtida postituse keele järjepidevalt määramata jätmisele, kui see ei tulene kasutaja Mastodoni kliendi tehnilistest piirangutest.

Kui moderaator näeb, et uue liituja seos eestikeelse kogukonnaga on väga lõtv (näiteks e-maili aadress, kasutajaliidese keel, valitud nimi ja kasutajanimi ükski pole eestikeelne), siis on moderaatoril õigus kasutaja lukustada ja saata arupäriv e-mail. Kui 72h jooksul pole vastust tulnud, siis on moderaatoril õigus konto kustutada.

5. Peida CW nupu taha vägivald, traumad, seksualiseeriv jm tugevalt häirida võiv sisu!

Mastodoni võrgustikus on tavaks peita teisi kasutajaid tugevalt häirida võiv sisu tundliku sisu hoiatuse taha. Võimalik on peita kogu postitus, st nii tekst kui kaasapandud meediasisu, aga ka ainult meediasisu.

Kogu postituse peitmiseks saab kasutada CW ehk sisuhoiatuse (inglise keeles content warning) nuppu postitamise vormi juures. Selle vajutamisel saab sisestada vabateksti vormis hoiatuse, mida kuvatakse vaatajatele postituse asemel. Postitust ennast saab näha, kui vajutada hoiatuse kõrval olevat Näita veel nuppu.

Sisuhoiatused on Mastodoni jt ökosüsteemides välja kujunenud ja hoiatuste märkimiseks kasutatakse markereid nagu gore, nsfw, lewd, death, violence, nazis, politics (aga ka nt uspol või eepol), spoilers, kuid eesti keeles oma selgelt levinud markereid pole. Seega võiks sisuhoiatuse puhul eelkõige silmas pidada, et see oleks selgelt arusaadav, hoiduma peaks sisuhoiatuste kasutamisest muudeks otstarveteks.

Soovi korral saab märkida tundlikuks ka ainult meediasisu, mida võib kasutada vähem häiriva sisu puhul nagu toidupildid, selfid, perepildid vmt, sest meedia puhul ei pakuta Mastodoni praeguses veebiversioonis võimalust lisada eraldi hoiatav marker. Kui kasutad mõnda äppi, kus on võimalik lisada ka meediale hoiatav marker, siis võid julgelt seda võimalust kasutada.

6. Järgi Eesti seadusi! Keelatud on nt loomevargus, ähvardused, vaenu õhutamine, pettused, väära või kahjustava info teadlik levitamine jpm.

Est.sociali server asub Eestis ja siin kehtivad Eesti Vabariigi seadused. See tagab serveri kasutajatele maksimaalselt sujuva õigusrikkumistega tegemise, kui siin peaks toimuma midagi Eesti õigusruumis lubamatut. Peame seda meie serveri üheks oluliseks eeliseks võrreldes välismaal paiknevate ja rahvusvaheliste serveritega.

Julgustame märku andma kõigest, mis võiks olla seadustega vastuolus. Toodud nimekiri pole ammendav, kuid toob näiteid sagedasematest õigusrikkumistest, mida tuleb ette veebiportaalides, foorumites ja sotsiaalmeedias. Meie moderaatorid püüavad tagada, et seadusi eirav sisu või tegevused kiiresti eemaldataks ja seaduserikkujad vastutusele võetaks.

Siiski tuletame meelde, et õigusrikkumistega tegeleb Eestis politsei, uurimisasutused ja lõppeks kohtud. Kui märkad siin seadustega vastuolus olevat tegevust, mis vajaks vahetut reageerimist, siis pöördu kohe vastavate instantside poole:

Anna kindlasti toimunust teada ka moderaatoritele, et nad saaks võtta ette omapoolseid samme rikkumise dokumenteerimiseks. Arvesta seejuures, et moderaatorid teostavad ikkagi ainult kogukonna eneseregulatsiooni ja neilt ei saa oodata kuritegevusega võitlemist viisil nagu seda teevad riiklikud instantsid.

7. Ole abivalmis, kannatlik ja toeta uusi kasutajaid.

Meie suhtluse iseloomu määrab sageli üldine suhtluskultuur ja see, kuidas suhtlevad omavahel sind ümbritsevad inimesed. Seetõttu anna oma panus toetava ja mõistva suhtluskeskkonna kujundamisse sellega, et oled ise eeskujuks teistele ja aitad inimestel sõbralikult ning kannatlikult leida vastused oma küsimustele. Pea silmas, et meie kõigi elukogemused on erinevad ja endast erinevate inimestega suhtlemine nõuab sageli kannatlikkust.

Tahame, et siinne keskkond pakuks tõepoolest eestikeelsele kasutajale kõige lihtsamat viisi liituda Mastodoni võrgustikuga ja proovida järele selle võimalusi. Selleks paneme kõigile hingele, et suhtuksite eriti toetavalt ja mõistvalt uutesse kasutajatesse ning jätaksite neile ruumi uue keskkonnaga harjumiseks. Kasutage nende juhendamisel abivalmis kaasteelise tooni ja hoiduge võtmast kõiketeadva omaniku rolli, kes räägib uutele tulijatele, kuidas siin asjad on ja olema peavad.

Est.social on osa ülemaailmsest Mastodoni võrgustikust, mille kultuur, modereerimistavad ja juhtimismehhanismid on alles kujunemisel. See võrgustik pole kellegi oma, vaid see kuulub meile kõigile ning on osa födereeritud serverite laiemast võrgustikust ehk Födiversumist.

Meie soov on pakkuda kõigile rahulikumat, rõõmsamat ja tervislikumat alternatiivi ärilisel alusel töötavatele sotsiaalvõrgustikele – teeme nii, et meie ühine rännak selles uues maailmas on meile kõigile tore ja meeldejääv kogemus!

Avaldatud: 10. detsember 2022